Закон у пракси

Примена бројних законских прописа у области образовања и васпитања показала је да се у пракси, односно у раду предшколских установа, основних и средњих школа, често јављају дилеме, недоумице и правно тешко решиве ситуације.
Рубрика „ЗАКОН У ПРАКСИ” на нашем сајту има за циљ да информише, упути, одговори на нека од питања и да подстакне на размишљање и изналажење решења у складу са законским прописима за проблеме на које запослени, ученици и родитељи наилазе у непосредној примени законских норми у васпитно-образовном процесу.
Тумачићемо законске одредбе, анализирати примере из праксе у овој области, одговарати на најчешће постављана питања и позитивним искуствима разрешавати дилеме у правној сфери васпитно-образовног процеса.
Госпођа Биљана Антић, дипломирана правница, трудиће се да актуелне теме из области правне регулативе у образовању благовремено буду на нашем сајту.
Ваша питања можете слати путем мејла office@klettobrazovanje.org

Област предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, због своје специфичности, уређена је бројним законским прописима:
1. Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), који на јединствени начин уређује област предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања, односно остваривање општих исхода и стандарда образовања и васпитања у укупном образовно-васпитном процесу, на свим нивоима образовања деце, ученика и одраслих, кроз све облике, начине и садржаје рада;
2. Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/2013), као посебним законом, уређује се делатност основног образовања и васпитања, односно ближе се прецизирају решења која се односе на основну школу и овај ниво образовања;
3. Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/2013), као посебним законом, уређује се делатност средњег образовања и васпитања, односно ближе се прецизирају решења која се односе на средњу школу и овај ниво образовања;
4. Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број 18/2010), уређују се све специфичности делатности предшколског васпитања и образовања, које је део система образовања, с циљем да се допринесе подизању нивоа квалитета рада са децом предшколског узраста и да се обезбеди ефикасно спровођење општих принципа образовања и васпитања, као и циљева и принципа предшколског васпитања и образовања;
5. Законом о образовању одраслих („Службени гласник РС”, број 55/2013), којим се по први пут уређује област образовања одраслих, односно уређује се неформално образовање и информално учење одраслих, пружајући „другу шансу” грађанима који елементарно образовање нису стекли на редован начин али и обезбеђујући оквир за стицање комплементарних знања и вештина у неформалном образовању полазницима редовног система образовања.

Преузмите документа у прилогу:

Одговори са симпозијума

На Седмом међународном симпозијуму за директоре основних и средњих школа, који је одржан у хотелу „Палисад” на Златибору од 25. до 27. фебруара 2016. године, учесници су поставили бројна питања дипломираном правнику Биљани Антић, на која, због временског ограничења, није била у прилици тада да пружи адекватан одговор. Одговоре на постављена питања можете преузети:
Одговори на питања са Klett Симпозијума Златибор 2016.